fbpx

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Woodpecker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Maurycego Mochnackiego 4/72, 02 – 042 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567968,  NIP: 7151937429, REGON: 362327924, adres email: info@domekidom.com [Klauzula Informacyjna] – link do kliknięcia.

 

Administrator danych osobowych

Woodpecker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Maurycego Mochnackiego 4/72, 02 – 042 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567968,  NIP: 7151937429, REGON: 362327924, adres email: info@domekidom.com jest administratorem Państwa danych osobowych, podanych podczas korzystania ze strony internetowej: domekidom.com

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail: info@domekidom.com

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz źródło ich pozyskania

Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują następujące kategorie danych:

 • imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby uzupełniającej formularz kontaktowy;
 • inne dane osobowe, które podawane są przez osobę wypełniającą formularz kontaktowy.

Wskazane dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na żądanie osoby, która wysłała formularz kontaktowy (podstawa z artykułu 6 ust. 1 lit. b RODO). Podane dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych lub osoby trzeciej (podstawa z artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu kontaktu przez Administratora danych z potencjalnymi klientami oraz rozpatrzenia zastrzeżeń i żądań dotyczących informacji udzielonych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Ewentualnie, przekazane dane mogą być również wykorzystane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnymi, gdyby wiązały się one z treściami przekazanymi w formularzu kontaktowym. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne a ich zakres wiąże się ze z konkretnym zagadnieniem, odnośnie którego chcą Państwo uzyskać informacje. Jednak odmowa podania imienia, nazwiska lub adresu e-mail na jaki ma zostać wysłana odpowiedź może uniemożliwić realizację Państwa żądania.

 

Zasady przetwarzania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszą klauzulą nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przekazane nam w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na pytanie sformułowane w formularzu kontaktowym. Przedmiotowe dane osobowe przechowywane będą następnie przez okres niezbędny do prowadzenia przez Administratora danych dalszej korespondencji z osobą kontaktującą się przy użyciu formularza, w tym rozpatrzenia dalszych pytań oraz zastrzeżeń dotyczących treści podanych w formularzu kontaktowym. Przekazane dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli takie roszczenia mogą się wiązać z treściami podanymi w formularzu kontaktowym.

 

Odbiorcy danych

Co do zasady, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. W konkretnym przypadku możemy jednak przekazać Państwa dane podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł lub zawrze umowę o powierzenie przetwarzania danych, w szczególności podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem danych, świadczącym usługi lub współpracującym z Administratorem danych (np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi naszej strony internetowej oraz systemów informatycznych, księgowym, doradcom prawnym), właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony uzasadnionego interesu Administratora, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

 

Prawa związane z danymi osobowymi

Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Ponadto mają Państwu również prawo do uzyskania następujących informacji dotyczących tych danych:

 • jakie są cele przetwarzania danych osobowych;
 • jakie są kategorie odpowiednich danych osobowych;
 • kto jest odbiorcą / jakie są kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowej (w tym przypadku przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem);
 • jaki jest przewidywany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub jakie są kryteria ustalania tego okresu;
 • dodatkowe informacje dotyczące prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dodatkowe informacje dotyczące prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • czy Państwa dane osobowe są wykorzystywane w procesie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania i jakie są zasady podejmowania tych decyzji oraz jakie jest znaczenie i konsekwencje takiego przetwarzania;
 • źródle pochodzenia dotyczących Państwa danych osobowych, które nie były zbierane bezpośrednio od Państwa.

 

Prawo do uzyskania kopii danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania kopii danych osobowych, które przetwarza Administrator danych.

 

Prawo do wycofania zgody

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody wpłynie tylko na dane, których przetwarzanie jest oparte na zgodzie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 

Prawo do sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe i do ich uzupełnienia, jeśli jest to konieczne. Powinni Państwo powiadomić Administratora danych, jeśli dane te ulegną zmianie, a Administrator danych dołoży starań, by je poprawić.

 

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora danych;
 • wycofali Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych (patrz poniżej);
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • Oznacza to, że Administrator danych usunie dane, jeśli nie ma powodu, aby dalej je przetwarzać.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Mogą Państwo poprosić Administratora danych o zaprzestanie przetwarzania określonych rodzajów danych lub zaprzestanie ich przetwarzania w określony sposób, w przypadku, gdy:

 • Państwa dane osobowe są nieprawidłowe – przez okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem;
 • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (patrz poniżej).

 

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymywania danych osobowych, które przetwarzamy. W takim przypadku Administrator danych prześle kopię plików z tymi danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, aby mieli Państwo możliwość przekazać ją innemu podmiotowi. Mogą Państwo również poprosić Administratora danych o przeniesienie plików bezpośrednio do tego innego podmiotu.

 

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z powodu znajdowania się w szczególnej sytuacji. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na prawne uzasadniony interes Administratora danych.

 

Prawo do złożenia skargi

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt w tym zakresie pod adresem e-mail: info@domekidom.com

 

Przewiń do góry